19 de January del 2015

Federació catalana de motociclisme
La Federació Catalana de Motociclisme (a partir d´ara FCM), constituïda el 19 de desembre de 1944, és una entitat privada d’interès públic i social dedicada a la promoció, la gestió i la coordinació de la practica del motociclisme

19 de January del 2015

Accema
Hem creat l’Associació Cata­lana Cul­tu­ral i Espor­tiva del Motor Ama­teur (Accema) amb l’únic interès de faci­li­tar la pràc­tica del motor a tots aquells afi­ci­o­nats que no poden acce­dir a altres cam­pi­o­nats per motius diversos

19 de January del 2015

Two Sisters
COPISTERIA (fotocopies, flyers, targetes visita, etc..) internet, fax públic, telefón public i lloguer de motos.